KVKK

EK- 1

Dr. Asel Seda Bal

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ 

 

İşbu bilgilendirme “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Dr. Asel Seda Bal tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. Tarafınıza ait kişisel verileriniz Dr. Asel Seda Bal tarafından; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.  

 

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI  

 

Kişisel verileriniz Dr. Asel Seda Bal tarafından sağlanmakta olan sağlık hizmetleri kapsamında; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, internet sitesinde yer alan sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz Dr. Asel Seda Bal tarafından aşağıda yer alan işleme amaçları dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, bu maddelerde belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir: 

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici T.C. kimlik numaranız, doğum yeri ve doğum tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.  
 • İletişim bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz 
 • Muhasebesel bilgileriniz: banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama gibi finansal verileriniz  
 • Sağlık bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgisine ilişkin veriniz.  

 

Dr. Asel Seda Bal tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz ( Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir.  

 • Kimliğinizi teyit etme,  
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve sair tüm sağlık hizmetlerinin yürütülmesi  
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması 
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme.  
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi 
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgileri paylaşma
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Hizmet ve sonrası destek hizmetlerinin, Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin ve  şteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin, Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Talepler ve şikâyetlerin takibi

 

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz, Dr. Asel Seda Bal’nin fiziki arşiv ve/veya bilişim sistemine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. Web sitemizde Google Analytics’in bizzat oluşturduğu çerezler dışında kliniğimizin kullandığı herhangi bir çerez mevcut değildir. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI VE AKTARIMI 

  

Dr. Asel Seda Bal tarafından işlenen kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla, 6698 Sayılı Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde kanunen yetkili özel hukuk kişileri ile bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşılabilecektir. 

 

KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.draselsedabal.com/ adlı internet adreslerinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle ve aynı web adresinde yayınlanan Kişisel Veri Başvuru Formu ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Dr. Asel Seda Bal’ye daha önce bildirilen ve Dr. Asel Seda Bal’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Dr. Asel Seda Bal’ye iletmeniz durumunda Dr. Asel Seda Bal talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Dr. Asel Seda Bal tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

 1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bunu ilişkin bilgi talep etme, 
 1. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 1. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme 
 1. Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 1. 6698 Sayılı Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 1. Verilerin yok edilme ve düzeltilme işlemlerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme 
 1. Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucu kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 1. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini 

talep etme haklarına sahiptir. 

Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için https://www.draselsedabal.com/ adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Başvuru formu https://www.draselsedabal.com/ adlı internet adresinde mevcuttur. 

Tüm taleplerinizi aşağıda anılan adrese iletebilirsiniz. 

 

Dr. Asel Seda Bal (“Veri Sorumlusu”) 

Adres : Fener Mah. 1971 Sok. No:36 D Blok Bulvar Lara Ofis Kat: 5 Daire: 13, 07160 Muratpaşa/Antalya

Hemen Randevu Alın

Paylaş: